Gồm 3 mẫu: 

mẫu 3a-Hiệu trưởng;

 Mãu 3b-Phó hiêu trưởng;

 Mãu 3c- Viên chức

UBND HUYỆN NGHII XUÂN

TRƯỜNG: .......................

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
 


       Mẫu 3a- Hiệu trưởng

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm học 2020-2021

.

Họ và tên: ........................................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................................

 

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Đạo đức, lối sống:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

3. Tác phong, lề lối làm việc:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Tự xếp loại chất lượng:

...........................................................................................................................................

 

 

....., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

...........................................................................................................................................

 

 

Nghi Xuân, ngày       tháng     năm 2021
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam

 

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN


                  TRƯỜNG: .............................                            
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Mẫu 3 b- Phó hiệu trưởng

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm học 2020-2021

.

Họ và tên: ........................................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................................

 

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Đạo đức, lối sống:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

3. Tác phong, lề lối làm việc:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Tự xếp loại chất lượng:

...........................................................................................................................................

 

....., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………....

 

 

....., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

.............................................................................................................................................

 

 

....., ngày....tháng....năm....
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG ...................... 

                                                                                                             Mẫu 3c- Viên chức

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm học 2020-2021

.

Họ và tên: ........................................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................................

 

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Đạo đức, lối sống:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

3. Tác phong, lề lối làm việc:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Tự xếp loại chất lượng:

...........................................................................................................................................

 

 

....., ngày....tháng.. .năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

 

 

 

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

.............................................................................................................................................

 

....., ngày....tháng....năm....
HIỆU TRƯỞNG