Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giữ vững chất lượng, hiệu quả giáo dục