UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN XUÂN HẢI

 

Số:    /KH-TrMN

                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẠM

                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

                                         Xuân Hải, ngày 13 tháng 4 năm 2021


 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phong trào thi đua năm 2021 và thi đua giai đoạn 2021-2025 về ATGT trong Trường mầm non.

 
 

 

          Căn cứ kế hoạch số 112/KH-GDĐT ngày 12/4/2021 kế hoạch vè tổ chức phong trào thi đua năm 2021 và thi đua giai đoạn 2021-2025 về ATGT trong trường của nghành Giáo dục; Trường mầm non Xuân Hải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật trự, an toàn giao thông trong nhà trường.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT. Xây dựng cổng trường  ATGT, chóng ùn tắc trước cổng trường trong giờ trẻ đến trường và sau giờ tan trường;

2. Yêu cầu.

- Xây dựng nội dung thi đua thiết thực, cụ thể phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch một cách tích cực, hiệu quả.

- Nội dung thi đua bảo đảm trật tự ATGT phải được quán triệt nghiêm túc, sâu rộng tới từng CBGVNV, cha mẹ học sinh và học sinh từ đó chỉ đạo các thành viên trong đơn vị thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

- Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; nhắc nhở, giáo dục kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về ATGT

II. QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Quy mô thực hiện

Triển khai áp dụng trong Trường mầm non Xuân Hải

2. Đối tượng thực hiện

Gồm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường mầm Xuân Hải

II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG, ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

1. Chỉ tiêu

- 100% CBGVNV, học sinh trong nhà trường được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm  trật tự, ATGT,

- 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết với nhà trường chấp hành nghiêm túc các quy định về ATGT.

- 100% CBGVNV, học sinh nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.
          - 100% giáo viên các lớp học phổ biến, giáo dục “Văn hóa giao thông” cho học sinh theo tiêu chí văn hóa giao thông.

- Nhà trường phối hợp với UBND, công an để xây dựng cổng trường an toàn, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

2. Nội dung thi đua

- Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh;  Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.

- Tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động về giáo dục ATGT trong trường học theo chỉ đạo của Bộ GDĐT,trong các dịp cao điểm.

- Tích cực hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh do Bộ GDĐT, Sở GDĐT Phòng GD ĐT phát động.

- Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, các hoạt động tìm hiểu, hưởng ứng về ATGT cho trẻ  4 tuổi, 5 tuổi trong trường.

- Cung cấp cho học sinh các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông phù hợp với cấp học, độ tuổi; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có “ văn hóa”.

- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, cấp học nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh.

- Phối hợp với UBND, công an để triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để phòng, chống ùn tắc giao thông ở khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.

3. Khen thưởng và xử lý, kỷ luật

a) Về khen thưởng

- Thực hiện đánh giá công tác đảm bảo ATGT của nhà trường trong tiêu chí thi đua hàng năm.

- Đề xuất với PGD về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu:

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025; xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của nhà trường.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh trong nhà trường để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt làm nòng cốt cho công tác giáo dục ATGT.

 - Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Giáo viên, nhân viên.

- Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, văn hóa giao thông.

- Thực hiện tốt việc lồng ghép giáo dục luật lệ ATGT cho trẻ vào các hoạt động giáo dục trẻ hàng ngày một cách phù hợp, hiệu quả. Phối hợp với  BGH, tổ CM tổ chức các cuộc thi, hoạt động hưởng ứng về an toàn giao thông cho trẻ.

- Phối hợp với PHHS giáo dục luật lệ ATGT cho trẻ.    

V. Kinh phí thực hiện.

 Nhà trường sử dụng kinh phí chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định chế độ tài chính hiện hành.

 BGH nhà trường đề nghị CBGVNV thực hiện nghiêm túc kế hoạch đạt hiệu quả cao; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BGH, Tổ chuyên môn nhà trường./

 
 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT ( để b/c)

- UBND xã ( để p/h);

- BGH, TTCM ( để t/h)

- Tuyên truyền tại bảng tin

- Lưu: VT.

                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                    Nguyễn Thị Linh