* Tổng số nhóm lớp: 09. Trong đó:  Nhà trẻ: 0nhóm; Mẫu giáo 9
* Đã huy động số trẻ ra lớp: 281 cháu

- Mẫu giáo: 09 lớp = 281/303 đạt 92,7% so với tổng số trẻ trong độ tuổituyển sinh, so với kế hoạch phòng giáo dục giao đạt tỷ lệ 100%.
+ Trẻ 3 tuổi: 87/102 cháu đạt tỷ lệ 85,2%
+ Trẻ 4 tuổi: 89/92 cháu đạt tỷ lệ 96,7%
+ Trẻ 5 tuổi ra lớp: 105/109 đạt tỷ lệ 96,3%.

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HẢI

                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập-Tự do- Hạnh Phúc

                                                                      Xuân Hải, ngày 16 tháng 04 năm 2020
 

BÁO CÁO
Kết quả huy động trẻ em đến cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2020 - 2021

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch PTGDMN.
* Tổng số nhóm lớp: 09. Trong đó:  Nhà trẻ: 0nhóm; Mẫu giáo 9
* Đã huy động số trẻ ra lớp: 281 cháu

- Mẫu giáo: 09 lớp = 281/303 đạt 92,7% so với tổng số trẻ trong độ tuổituyển sinh, so với kế hoạch phòng giáo dục giao đạt tỷ lệ 100%.
+ Trẻ 3 tuổi: 87/102 cháu đạt tỷ lệ 85,2%
+ Trẻ 4 tuổi: 89/92 cháu đạt tỷ lệ 96,7%
+ Trẻ 5 tuổi ra lớp: 105/109 đạt tỷ lệ 96,3%.

       Do đặc thù của xã bố mẹ thường đi làm ăn xa nên bố mẹ cho con đi học ở trường khác trong địa bàn huyện. Như vậy tỷ lệ huy động trẻ 4 -5 tuổi, 5-6 tuổi đạt 100%. Riêng trẻ 3 tuổi còn 14 trẻ chưa được đến trường lớp mầm non.

* Tổng số CB,GV,NV toàn trường: 28 đồng chí.
- CBQL: 03, trình độ chuyên môn, Đại học: 03 đạt tỷ lệ 100%.
- Giáo viên: 18 trình độ chuyên môn, Đại học: 17; Cao đẳng: 1đ/c

- Nhân viên: 7 đ/c.
+ Nhân viên nuôi dưỡng: 5 đ/c
+ Bảo vệ : 1đ/c

+ Nhân viên Kế toán: 01 đ/c

* Về cơ sở vật chất

        - Diện tích khuôn viên trường đảm bảo theo quy định

        + Khối phòng học: Trường có 8 phòng học, 4 phòng đạt chuẩn và 4 phònghọc chưa đạt chuẩn, có phòng âm nhạc.Năm học 2020-2021 có 1 lớp 3T đang học nhờ phòng âm nhạc vì nhà trường đang tiến hành xây dựng 6 phòng học đạt chuẩn dự kiến sẻ hoàn thành vào cuối tháng 05 năm 2021

        + Khối phòng hành chính và bếp: Có văn phòng, phòng nhân viên,phòng kế toán, phòng hiệu trưởng; phòng phó hiệu trưởng, phòng y tế học đường, phòng bếp; phòng kho. Nhưng chưa đầy đủ và đồng bộ, hiện nay dãy nhà hiệu bộ, nhà bếp đã xuống cấp, nhà trường đã làm tờ trình lên UBND xã xin cho chủ trươngxây mới để đảm bảo lộ trình đạt chuẩn quốc gia mức độ II vào cuối năm 2021.
       * Kết quả thực hiện kế hoạch PTGDMN của nhà trường: Đạt được 100% so với mục tiêu theo Quyết định 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển GDMN giai đoạn 2018 - 2025 và mục tiêu phát triển GDMN của huyện nhà đến năm 2025.

       * Khó khăn, vướng mắc: Chế độ chính sách đãi ngộ cho đội ngũ GV,NV tại các trường mầm non Công lập so với hiện nay còn thấp, độ tuổi trẻ mầm non đang ở giai đoạn trẻ còn nhỏ kỷ năng tự bảo vệ và sinh hoạt hàng ngày còn hạn chế tạo nên sự vất vả cho giáo viên. Đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng chưa được hưởng phụ cấp đặc thù với công việc, do vậy có nhiều chị em còn chưa yên tâm trong công tác.
        - Các trường MN chưa đủ số lượng biên chế theo đề án vị trí việc làm, chức danh thủ quỹ giáo viên phải kiêm nhiệm.

  • Chưa đáp ứng như cầu đi học hết của trẻ 3 tuổi (còn 14 trẻ chưa được đến trường). Chưa có đủ số lớp, số giáo viên để huy động nhà trẻ ra lớp để trẻ được đến trường cùng cô cùng bạn và được chăm sóc giáo dục như trẻ ở độ tuổi mẫu giáo.

 

- Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc: Do chế độ đãi ngộ của nhà nước đối với đội ngũ GVMN và NVND còn thấp so với công sức, thời gian, đặc thù ngềcác giáo viên đã cống hiến. Các chức danh về vị trí việc làm phải kiêm nhiệm đôi lúc hiệu quả công việc chưa cao.

- Chưa đáp ứng đủ về cơ sở vật chất số lớp, số phòng học số phòng chức năng theo quy định, hoặc đã có số lớp số phòng nhưng thiếu định biên giáo viên, hay điều lệ trường lệ trường mầm non quy định nên một số trẻ 3T và trẻ nhà trẻ chưa được đến trường.
- Giải pháp 
cần đề nghị thực hiện đối với Tĩnh và Chính phủ và các cấp các ban ngành liên quan: Cần có những chính sách ưu tiên về chế độ chính sách dành riêng cho đội ngũ GVMN và NVND và có chế độ chính sách cho đội ngủ nhân viên nuôi dưỡng để giảm áp lực về công việc cho đội ngũ để họ yên tâm công tác

2. Đề xuất, kiến nghị:
2.1. Đối với Chính phủ: Cần đưa ra các chính sách ưu tiên cụ thể hơn, ưu tiên bậc học mầm non: Như không phải đóng học phí, tập trung đầu tư kinh phí để xây dựng CSVC và trang thiết bị hiện đại cho các trường MN ở các khu vực nông thôn để đáp ứng như cầu dạy và học

2.2. Đối với các Bộ ngành: Cần phối hợp tốt hơn nữa với Chính phủ và UBND Tĩnh nhằm đưa ra các chính sách ưu tiên về chế độ chính sách cho đội ngũ GVMN và NVND tại các cơ sở GDMN Công lập để họ yên tâm công tác.

2.3. Đối với UBND Huyện: Cần có những giải pháp đầu tư về cơ sở vật chất đảm bảo theo thông tư 13 /2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2020 để trường Mầm non Xuân Hải đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II vào thời gian cuối năm 2021. Đồng thời có định biên giáo viên để nhà trường có kế hoạch huy động hết trẻ 3T và 1 lớp nhà trẻ đến trường mầm non trong những năm học tiếp theo..

 

Nơi nhận
Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu VT./.
 

HIỆU TRƯỞNG            Nguyễn Thị Linh