Ban chỉ đạo công tác Bồi dưỡng thường xuyên đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-TrMN ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Trường MN Xuân Hải về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020 - 2021. Kết quả có 20 cán bộ và giáo viên Hoàn thành kế hoạch BDTX; có 1 Gv không hoàn thành ( do mới chuyển về)

         

UBND HUYỆN NGHI XUÂN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN XUÂN HẢI                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /BC- TrMN                                                                                                                  Xuân Hải, ngày 5 tháng 5 năm 202

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ kế hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020- 2021 của trường MN Xuân Hải;

Căn cứ kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, kết quả đánh giá của tổ chuyên môn và Ban giám hiệu nhà trường. Nay nhà trường báo cáo kết quả  công tác thực hiện BDTX như sau:

           I. Đặc điểm tình hình

           1. Đội ngũ:

            - Tổng số CBQL và GV: 21 người, trong đó:

            + Cán bộ quản lý: 03  người

            + Giáo viên: 18 người.

           2. Thuận lợi và khó khăn:

           2.1. Thuận lợi:

- Trường cập nhật các văn bản chỉ đạo kịp thời của Bộ, Sở, Phòng về công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghi xuân về công tác bồi dưỡng thường xuyên, nên nhà trường đã có kế hoạch cụ thể tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập các chuyên đề ngay từ đầu năm học, tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn để học hỏi đúc rút kinh nghiệm. BGH nhà trường luôn quan tâm, theo dõi và kiểm tra quá trình tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo 100%. Hầu hết giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tế giảng dạy lâu năm dày dặn. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên cụ thể, lựa chọn các nội dung Mô đun phù hợp để tự bồi dưỡng sát với thực tế công việc giảng dạy. Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của mình.

           2.2. Khó khăn:

- Một số giáo viên khả năng nắm bắt yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chưa linh hoạt và sáng tạo.

 - Thời gian học tập trung, thảo luận nhóm, xây dựng các tiết thực hành chưa nhiều, kết quả chưa cao.

- Việc vận dụng việc học lý thuyết các mô đun áp dụng vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày kết quả chưa cao.

          II. Kết quả thực hiện:

           1. Công tác xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020 - 2021 .

- Ban chỉ đạo công tác Bồi dưỡng thường xuyên đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-TrMN ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Trường MN Xuân Hải về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020 - 2021.

          - Hiệu trưởng đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020- 2021 của trường: theo Quyết định số 30/QĐ- TrMN ngày 20 tháng 9 năm 2020.

- Hiệu trưởng đã tổ chức phê duyệt kế hoạch BDTX năm học 2020 - 2021 các tổ chuyên môn, của cán bộ quản lí, giáo viên, có nhận xét, đánh giá cụ thể từng nội dung.

          2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BDTX của đơn vị:

- Số lượng, tỷ lệ CBQL, giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng: 20/21 người, tỉ lệ 95,2% ( do tỷ lệ giáo viên biến động)       

 - Số lượng CBQL, GV không tham gia BDTX đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng: 1, tỷ lệ 4,7 %. ( lý do mới chuyển vào trường)

          - Số lượng modun CBQL, chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 là 2 mô dun ( 40 tiết): QLMN 3 và QLMN 4.

GV chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 là: mỗi giáo viên học 2 môdun tương đương với 40 tiết ( GVMN 02, GVMN 26)

  3. Kết quả đánh giá BDTX của CBQL và GV (Có 02 mẫu đính kèm: mẫu M1; Phụ lục A)

III. Nhận xét, đánh giá:        

 1. Mặt mạnh:

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia đều có kế hoạch bồi dưỡng thưỡng xuyên cá nhân đã được phê duyệt; Có sổ tham quan học tập  thường xuyên như kế hoạch đã đề ra;

- 100% các tổ chuyên môn đều có đầy đủ hồ sơ về đề nghị đánh giá, xếp loại kết quả tự học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong tổ và có lập biên bản họp tổ thống nhất đề xuất xếp loại giáo viên;  

- 100% cán bộ, giáo viên đều tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, báo cáo do các cấp tổ chức.

- Qua các mô đun học tập, giáo viên đã nắm chắc được các văn bản chỉ đạo của các cấp về chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục qui định. Nắm chắc kiến thức, kĩ năng, thái độ qua các mô đun đã được học

- Cán bộ giáo viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung theo kế hoạch.

- Thông qua học tập giáo viên có điều kiện trao đổi, thảo luận về những nội dung còn gặp khó khăn trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Mặt hạn chế:

- Có  giáo viên mới về nên không tham gia bồi dưỡng đầy đủ được các mô đun tại nhà trường.

- Một số giáo viên đang thời gian nuôi con nhỏ nên việc bố trí sắp xếp thời gian cho việc tự học, tự bồi dưỡng chưa nhiều, chưa thật sự vận dụng việc học tập BDTX một cách linh hoạt sáng tạo trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.

- Một số giáo viên sổ học BDTX ghi chép chưa cẩn thận, dài dòng, chưa chắt lọc những vấn đề cốt lõi, những vấn đề trọng tâm.

- Nguồn kinh phí cho công tác BDTX còn hạn chế

3. Biện pháp khắc phục:

- Rút kinh nghiệm cụ thể với giáo viên về cách ghi chép học tập BDTX; vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn chăm sóc GD trẻ.

- Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về ý thức trách nhiệm của việc tự học tập, tự bồi dưỡng.

- Tăng cường tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề cho giáo viên tham luận, thảo luận từ đó ứng dụng vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ :

        

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo, CV PGD;                                                                                  

- Lưu: VT/TrMN.                                                                                     

                                                                                                                   

 

                                                                                    Nguyễn Thị Linh